Työryhmien ohjelmat

 

Työryhmä 1: Arvonluominen palvelujen kehittämisessä - miten sitä voi tutkia ja hyödyntää?

Työryhmävetäjät: Anna Kork, Inka Koskela & Sanna Tuurnas

Tila: SN204 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

1. Ville-Pekka Sorsa (Hanken): Arvottaminen, arvon lajit ja arvonmuodostuksen prosessit: uuden taloussosiologisen arvotutkimuksen sovelluksia arvonlisäykseen liiketoiminnassa

2. Kaisa Sorsa (Turun amk): Proaktiivinen regulaatio arvonluonnin välineenä. Käsitteen sisällöllistä tarkastelua ajankohtaisten esimerkkien valossa.

3. Jari Jussila & Leena Krekola: Miten kunnat hyötyvät sähköisen asioinnin palveluista?

4. Isamaria Räsänen & Niko Vartiainen (Itä-Suomen yliopisto): Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä – Tavoitteista tuloksiin kuntien toiminnan digitalisoinnissa

5. Tomi Rajala & Harri Laihonen (Tampereen yliopisto): Tuloksellisuusdialogi – Mistä on kyse?

Perjantai 25.11.2016 klo 09:00 – 11:30

6. Merja Turpeinen & Inka Koskela (Työterveyslaitos): Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? – Arvonluonnin edellytyksiä uuden toimintamallin käyttöönottotilanteessa organisaatiota kehitettäessä

7. Elias Pekkola & Sanna Tuurnas (Tampereen yliopisto): Value Co-Creation: Exploring the Conceptual Differences Between Public and Business Management Approaches

8. Inka Koskela & Anna Kork (Työterveyslaitos, Tampereen yliopisto): Strateginen kumppanuus työhyvinvoinnin arvoketjun rakentumisessa

 

 

 

Työryhmä 2: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, hallinto sekä tietoperustaisuus / hallinto ja johtaminen

Työryhmävetäjät: Antti Syväjärvi ja Sari Rissanen

Tila: SN300 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

1. Arja Hyytiä: Moniammatillisten organisaatioiden yhteistoiminnan johtaminen

2. Kati Kantanen: Kunta-alan hoitotyön johtajien johtamisosaaminen

3. Stiina Vistbacka: Työuran merkitykselliset tapahtumat ja kasvu johtajaksi sairaalaorganisaatiossa

4. Antti Syväjärvi & Sari Rissanen:  Sosiaalinen markkinointi johtamistutkimuksen ja tutkimusasetelman näkökulmasta?

5. Sanna Laulainen, Helena Taskinen, Sari Rissanen, Jere Rajaniemi, Erja Rappe ja Päivi Topo: Kuntien ja järjestöjen poikkisektorisen yhteistyön edellytyksiä – casena ikääntyneiden liikkuminen

Perjantai 25.11.2016 klo 09:00 – 11:30

6. Anne Koskiniemi: Describing the contents of healthcare leadership and leader’s role in them * A phenomenological study

7. Jarkko Tirronen: Kuopio DESING thinking - toimintamalli, peruspiirteet, vaiheet ja soveltaminen esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksessa

8. Tarja Korpela: SOTE – palvelut uudistuvat. Uudistuuko palvelu? Tapaustutkimus hoitoprosessin palvelusta sairaalassa sensemaking – ajattelun valossa

9. Paula Rossi: Asiakaslähtöinen palvelukonsepti julkisen palvelujärjestelmän kehittämisessä – Case Turku

 

 

 

Työryhmä 3: Norminpurku ajan trendinä – mistä oikein on kyse?

Työryhmävetäjä: Kanerva Kuokkanen

Tila: SN207 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

1) Jonna Kosonen: Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeuden ohjauskeinot

2) Päivi Kujala: Kohti mahdollistavaa maaseutuhallintoa

3) Jyrki Tala: Yksi yhdestä – One in, one out-mekanismi osana sääntelyn sujuvoittamista

4) Pertti Ahonen ja Petri Uusikylä: Jos kaikki sääntelyn jää vedeksi muuttuisi: Miten tutkia pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan kohdistuvaa julkisen sääntelyn taakkaa?

5) Kanerva Kuokkanen: Sääntelytaakka ja ”sääntelyn sujuvoittaminen” kansalaisnäkökulmasta

 

 

 

Työryhmä 5: Knowledge, Development and Governance

Työryhmävetäjät: Muhammad Azizuddin, Tiina Kontinen ja Elias Pekkola

Tila: SN203 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

1) Abir Hasan Khan: E-governance in developing world: A study on different aspects of e-readiness and its effects on the administration of Bangladesh.

2) Motolani Agbebi: Leveraging FDI for capacity building in Nigeria’s ICT Sector: Are local content policies sufficient?

3) Olga Sidorenko: Capacity building for sustainable mining governance

4) Md. Nurul MOMEN, PhD: Multi-Stakeholder Partnerships in Governance

5) Muhammad Azizuddin: Explaining the Limits of Public Service Delivery for Basic Education in South Asian

 

 

 

Työryhmä 6: Tiedolla operointi kunta- ja aluejohtamisessa

Työryhmävetäjät: Anni Jäntti ja Jenni Airaksinen

Tila: SN206 (Snellmania)

Perjantai 25.11.2016 klo 09:00 – 11:30

9.00 Työryhmän avaus

9.10 Saanareetta Virikko: Kuka kuntiamme johtaa nyt ja tulevaisuudessa?

9.35 Anu Pruikkonen & Jaana Leinonen: Kuntajohtajat ja sosiaalinen media

10.00 Markus Mykkänen & Aleksi Koski: Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt ja päätöksenteko: kuntaviestijöiden merkitys hallinnon läpinäkyvyydelle ja avoimuudelle

10.25 Patrik Nordin & Jarno Parviainen: Viranomaistehtävien synergioista lähtevä hallinnon organisoiminen - Kokonaisetu ja asiakaslähtöiset palvelut kolmella eri hallinnonalalla

10.50 Kaisa Matschoss, Petteri Repo & Minna Kaarakainen: Hallintokokeilut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä -Empiirinen profilointi kokeilujen kriittisistä tekijöistä ja alueellisista ulottuvuuksista

11.15 Päätöskeskustelu

11.30 Työryhmän työ päättyy

 

 

 

Työryhmä 8: Voimavaraistuvan työyhteisön mahdollisuudet ja edellytykset johtamisessa

Työryhmävetäjät: Seija Ollila ja Kirsi Lehto

Tila: SN3097 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

Pertti Laine (Turun yliopisto): Osallisuuden käsite ja merkitys työelämässä

Kristiina Niemi-Kaija (Jyväskylän yliopisto): Kieli toiminnan mahdollistajana

Ilkka Salmi & Ville Pietiläinen (Lapin yliopisto): Experience-based leadership and shared experience domain of authentic well-being between leaders and employees

 

 

 

Työryhmät 9 ja 12: Tieto, ohjaus ja verkostot päätöksenteossa.  Korkeakoulututkimus ja päätöksenteko

Työryhmävetäjät: Vuokko Kohtamäki, Vuokko Niiranen ja Pasi-Heikki Rannisto

Tila: ME101 (Melania)

Työryhmän toimintatapa: Esitykselle on varattu aikaa noin 30 min, ja se jakautuu seuraavasti: Esitys 20 min, esitystä koskeva yhteinen keskustelu 10 min.

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

15.45-16.00: Työryhmän vetäjät: Aloitus,  työryhmän toteutustapa ja esittäytyminen

16.00 – 16.30: Ismo Björn, Pirjo Pöllänen, Jarmo Saarti: Uusi julkisjohtaminen ja yliopistojen uudistaminen Suomessa 

16.30-17.00: Sinimaaria Ranki: Päätöksenteko korkeakoulusektorilla strategisen johtamisen viitekehyksessä

17.00-17.30: Jonna Kosonen: Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeuden ohjauskeinot

17.30-17.45: Yhteiskeskustelu ensimmäisen päivän teemoista

Perjantai 25.11.2016 klo 09:00 – 11:30

9.00 – 9.10: Aloitus ja yhteinen keskustelu

9.10 – 9.40: Tuomas Tenkanen: Tietämyksen hallinta, kollektiivinen asiantuntijuus ja vuorovaikutuksen areenat

9.40 – 10.10: Kirsi Moisanen: Asiakaslähtöinen osaamisen johtaminen

10.10-10.20:Tauko

10.20 -10.40: Tutkimus, rahoitus ja refereearviointi: Vuokko Niiranen, Vuokko Kohtamäki ja Pasi-Heikki Rannisto

10.40–11.00: Yhteinen loppukeskustelu ja työryhmän yhteenveto

 

 

 

Työryhmä 10: Tutkitun tiedon käyttö turvallisuusorganisaation päätöksenteossa

Työryhmävetäjät: Aki-Mauri Huhtinen, Jouni Virtaharju ja Tuomas Kuronen

Tila: SN201 (Snellmania)

Jokaiselle hyväksytylle esitykselle aikaa on 15 min + 5 min keskustelu

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

Jouni Virtaharju ja Tuomas Kuronen: tutkitun tiedon käyttö puolustushallinnon päätöksenteossa

Markus Silvasti: Tietoa, rajatietoa vai saletta?

Vesa Huotari: Strateginen analyysi poliisin johtamisessa

Pirjo Jukarainen: Riskien arviointi rikostorjunnassa - tapausesimerkkinä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarvio

Mikko Räikköläinen: Kaupalliset sotilaspalvelutuottajat hallinnollisen vallan käyttäjinä: hypoteesien ja todennettujen tapausten uudelleenarviointi.

Matti Lehesjoki: Varusmiespalveluksen keskeytyminen terveydellisistä syistä kolmen ensimmäisen palvelusviikon aikana vuonna 2011

Juha Jokitalo: Tutkittu tieto ja auktoriteettikeskeinen organisaatio.

Perjantai 25.11.2016 klo 09:00 – 11:30

Arto Mutanen ja Eero Kallio: Tieto, taito ja päätöksenteko

Markus Järvinen: Tietotyö ja tuottavuus Puolustusvoimissa

Juha Tallinen: Hyvän tiedonhallintatavan suunnittelu ja toteuttaminen puolustushallinnossa

Jussi-Pekka Niemelä: Puolustusvoimien rekrytointihaasteet kriisinhallintaoperaatioihin

Teija Norri-Sederholm: Tilannekuva vaikeissa onnettomuustilanteissa

Alisa Puustinen & Harri Raisio: Kansalaisen rooli turvallisuusorganisaatioiden tiedontuotannossa ja päätöksenteossa

 

 

 

Työryhmät 11 ja 13: Rationaalinen päätöksenteko – onko sitä? Kriittisiä näkökulmia päätöksenteon pirullisuuteen ja hallinnon tutkimukseen

Työryhmävetäjät: Elsa Paronen, Pentti Meklin, Minna Hoffrén ja Sanna Laulainen

Tila: ME200 (Melania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

15.45 Työryhmän avaus

15.50–16.15 Marjo Ring: Sopimuksellisuus omaishoidon kontekstissa; Kommentaattori: Ville Kivivirta

16.15–16.40 Virve Valtonen: Opetushenkilöstön harkintavalta perusopetuksen kurinpitotilanteessa; Kommentaattori: Laura Asunta, Leena Mikkola & Emmi Hyvönen

16.40–17.05 Pertti Laine: Muutosstrategiat johdon päätöksenteossa; Kommentaattori: Marjo Ring

17.05–17.30 Ville Kivivirta: Conceptualizing time and temporality in Northern European international projectified public sector; Kommentaattori: Virve Valtonen

17.30–17.55 Laura Asunta, Leena Mikkola & Emmi Hyvönen: Kriittisiä näkökulmia eriarvoisuutta tuottavaan viranomaisviestintään; Kommentaattori: Pertti Laine

17.55–18.00 Päätöskeskustelu ja työryhmän työ päättyy

 

 

 

Työryhmät 14 ja 15: Uutta luovat verkostot päätöksenteossa ja sote-palvelujen uudelleenorganisoinnissa.

Julkisen ja yksityisen johtamisen, organisoinnin ja hallinnon rajapintatutkimus / Reorganizing and comparing public-private management and services

Työryhmävetäjät: Jari Vuori, Tomi Kallio, Marika Kylänen, Nina Helander, Hanna Lehtimäki ja Kati Lehtonen

Tila: SN400 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

Työryhmän pj:t: Työryhmätyöskentelystä

15.50-16.20: Aino Rubini et al. Lääkärin rooli ulkoistetuilla ja kunnallisilla terveysasemilla perusterveyden- huollossa (opponentti Marika Kylänen)

16.20- 16.50: Maarit Lammassaari Terveyspalvelutoimialan kehittyminen (paper in english) (opponentti Tomi Kallio)

Tauko

17.00.-17.30: Terhi Tevameri et al: Organisatoriset dilemmat ja niiden rekonsiliaatiot sairaalaorganisaatiossa (paper in english) (opponentti: Aino Rubini)

17.30- 18.00: Tytti Kurtti & Kukka-Maaria Berg : Toimeksi.fi -verkkopalvelu järjestötoiminnan näkyväksi tekemisessä (opponentti: Maarit Lammassaari)

Perjantai 25.11.2016 klo 09:00 – 11:30

9.00 -9.30: Petteri Repo et al Framework for sustainable innovations: balancing policies and interests (opponentti: Jari Vuori)

9.30- 10.00: Nina Vainio "Kuntien tytäryhtiöiden strateginen rekrytointi - hallitusvalinnat laillisiksi ja läpinäkyviksi" (opponentti: Terhi Tevameri)

10.00 -10.30:Kallio et al. "Institutionaalisen logiikan muutos terveydenhuollon ammattihenkilöiden kokemana" (opponentti: Kaikki ryhmäläiset)

 

 

 

Työryhmä 16: Kansalaiset, demokratia ja muuttuva julkinen hallinto

Työryhmävetäjät: Ulriika Leponiemi ja Kaisa Kurkela

Tila: SN205 (Snellmania)

Kullekin esitykselle on varattu 25 minuuttia, josta 10 minuuttia työn esittelyyn ja 15 minuuttia opponentille ja keskustelulle.

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

Klo 15.50-16.15

1. Minna Kaarakainen, Kaisa Matschoss & Petteri Repo: Kansalaisten osallistaminen eurooppalaiseen tiedepolitiikkaan:

Klo 16.15-16.40

2. Esa Käyhkö: Julkinen hallinto ja demokraattinen kansalaisuus: voimmeko oppia liiketoimintaetiikasta?

Klo 16.40-17.05

3. Aleksi Koski: Kunnallisten viranomaisten vuorovaikutuskyvyn ongelmat julkisuuslain mukaisiin tietopyyntöihin vastaamisessa: organisaationäkökulma

Tauko

Klo 17.20 – 17.45

4. Kaisa Kurkela: Kansalaisten osallistuminen ja kokemuksellinen tieto kuntaorganisaation prosesseissa

Klo 17.45-18.00.

5. Ulriika Leponiemi:  Yhteisölliset käytännöt pienten kuntien johtamisessa

 

 

 

Työryhmä 17: Vastuullisuus ja eettisyys organisaatioissa

Työryhmävetäjät: Johanna Kujala ja Elina Riivari

Tila: SN206 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

Paula Alatalo, Lapin yliopisto : Kunnat sosiaalisen yhteiskuntavastuun toteuttajina Suomessa – Case–tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta viidessä kaupungissa

Anna-Leena Markkanen, Lapin yliopisto: Esimies kiusaajana: Diskurssianalyyttinen tutkimus työpaikkakiusaamisesta ja johtamiskäytännöistä

Jonna Käpylä, Tampereen teknillinen yliopisto: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tietokäytännöt vastuullisen ympäristöpäätöksenteon edistäjinä

Riikka Leppänen, Johanna Kujala ja Anna Heikkinen, Tampereen yliopisto: Suomalaisten pk-yritysten kehitysmaaliiketoiminta osana kehitysyhteistyötä

 

 

 

Työryhmä 18: Tutkimuksen metodologiat ja menetelmät

Työryhmävetäjät: Pertti Ahonen ja Esa Hyyryläinen

Tila: SN202 (Snellmania)

Torstai 24.11.2016 klo 15:45 – 18:00 

Karhapää Sari-Johanna & Savolainen Taina: Applying Critical Discourse Analysis to Studying Management Change Process in the University Organisation - Analysis of Longitudinal Textual Data on Rector’s Speeches

Karjalainen Karin: Onko poliittinen päätöksenteko demokratiaa vai teatteria? Retorinen analyysi Metropolikaupunki-kuntaliitosselvittäjien puheista

Kivekäs Eija: E-reseptin vaikutus potilasturvallisuuteen – lääkäreiden käyttökokemukset

Seppänen Sanna: Organisaatiomuutokset ja kerrotut epäjatkumot –odotusanalyysin hyödyntäminen organisaatiomuutoskertomusten tulkinnassa